Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do 12 000 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
Zrekrutowana osoba na stanowisko adiunkta będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”. Głównym celem Działania jest stworzenie programu badawczego wykorzystującego nowe rodzaje danych w innowacyjnych badaniach poświęconych determinantom, pomiarowi i skutkom mobilności terytorialnej, mobilności społecznej i nierówności ekonomicznej.

Nasze wymagania

 • • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych
 • • posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych (przynajmniej 2 prace opublikowane w czasopismach z listy JCR);
 • • posiadanie doświadczenia w badaniach empirycznych w zakresie zagadnień mobilności i nierówności;
 • • biegła znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych wykorzystywanych w badaniach mobilności i nierówności;
 • • doświadczenie w realizacji projektów badawczych w naukach społecznych;
 • • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • • spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • • możliwość podjęcia pracy nie później niż we wrześniu 2024

Mile widziane

 • • kierowanie grantami finansowanymi ze źródeł krajowych lub zagranicznych;
 • • doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych źródeł danych do badania mobilności i nierówności.

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie prac badawczych nad tworzeniem lub harmonizacją nowych źródeł danych w dziedzinie mobilności lub nierówności
 • 2. stworzenie i udostępnienie innym badaczom bazy zawierającej nowe lub zharmonizowane dane dotyczące mobilności lub nierówności
 • 3. przygotowywanie i składanie publikacji naukowych związanych z celami Działania do renomowanych czasopism naukowych należących do górnego kwartyla, tj. 25% tytułów najbardziej cytowanych czasopism na świecie indeksowanych w Scopus
 • grantowej z zewnętrznym wobec UW, krajowym lub zagranicznym finansowaniem, poświęconej badaniom związanym z celami Działania
 • 5. rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji celów Działania
 • 6. uczestnictwo w konferencjach naukowych z prezentacją wyników badań przeprowadzonych w ramach działania
 • 7. współpraca w przygotowaniu na UW międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce migracji i nierówności
 • 8. uczestnictwo w seminariach na UW, które będą popularyzowały bazy danych lub metody badawcze będące efektem realizacji działania

Oferujemy

 • • pracę w dynamicznej grupie badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z tematyką konkursu
 • • konkurencyjne wynagrodzenie
 • • wsparcie w nawiązaniu współpracy międzynarodowej i aplikacji o krajowe lub międzynarodowe granty badawcze
 • • dostęp do infrastruktury badawczej i baz danych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • życiorys naukowy z listą publikacji w języku angielskim
 • • list motywacyjny (zawierający opis planowanego projektu badawczego zgodnego z tematyką konkursu) w języku angielskim
 • • skan dyplomu doktorskiego
 • • 2 pliki pdf z publikacjami związanymi z tematyką konkursu
 • • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia
 • • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592)

Załączniki