Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Proponowane stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące holografii komputerowej realizowanej przy użyciu ciekłokrystalicznych przestrzennych modulatorów światła (LCoS SLM). W szczególności istotne będą prace poświęcone poprawie jakości uzyskiwanych odtworzeń obrazów, m.in. przez ograniczenie widoczności powieleń obrazów czy zwiększanie wydajności dyfrakcyjnej. Istotna także będzie praca ze studentami, w tym wykłady, laboratoria oraz prowadzenie prac dyplomowych.
Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu optyki dyfrakcyjnej i optyki fourierowskiej, teoretycznej znajomości i praktycznego doświadczenia w prowadzeniu badań w dziedzinie holografii komputerowej, umiejętności generowania danych holograficznych i analizy uzyskiwanych obrazów holograficznych.
Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • dobra znajomość optyki fourierowskiej;
 • znajomość zagadnień związanych z optyką dyfrakcyjną, holografią, a w szczególności holografią komputerową;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem ciekłokrystalicznych przestrzennych modulatorów światła;
 • umiejętność tworzenia amplitudowo-fazowych danych holograficznych, ich analizy i praktycznego wykorzystania;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium optycznym;
 • umiejętność przygotowania danych do wytwarzania struktur dyfrakcyjnych metodami litografii elektronowej i druku 3D (Nanoscribe);
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników naukowych na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.