Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220 – 1/2024

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza lub magistra biologii lub biotechnologii lub wykształcenie pokrewne,
 • stopień doktora nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których w co najmniej dwóch kandydat występował jako pierwszy autor,
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej z zakresu biologii molekularnej i parazytologii, w tym znajomość i praktyczna umiejętność wykorzystania technik molekularnych (analiza DNA, RNA, białek itp.) i hodowli komórkowych,
 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy na badania naukowe oraz w prowadzeniu projektów badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, szczególnie z zakresu parazytologii lekarskiej i/lub biologii molekularnej,
 • doświadczenie w uzyskiwaniu białek rekombinowanych.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, WUM będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach i oświadczeniach w związku z aplikowaniem na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii”,
 • deklaracja o złożeniu oświadczenia w sprawie dyscypliny/ w sprawie zaliczenia do liczby N (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Polityki rekrutacji pracowników WUM).

Załączniki