Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii

Konkurs nr 10.2024.ZIB.WB.AH z dnia 26.01.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii
Nazwa stanowiska: adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:
• w dyscyplinie: inżynieria biomedyczna/biotechnologia
• w dziedzinie: nauki medyczne/ nauki inżynieryjno-techniczne
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zastępstwo)
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1.04.2024 r.
Okres zatrudnienia: do 31.12.2024 r. (na zastępstwo)
Termin składania dokumentów: 25.02.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa lutego 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych dyscyplin.
 • Wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej trzy publikacje eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 5, w tym co najmniej jedna pierwszoautorska).
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań jako wykonawca przynajmniej jednego wysokobudżetowego projektu badawczego (powyżej 1 mln PLN).
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i opracowywaniu projektów naukowych.
 • Zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka (w szczególności związane z kontrolowaną oligomeryzacją białek, przygotowaniem koniugatów cytotoksycznych do precyzyjnego zabijania komórek nowotworowych), biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, apoptozą, migracją komórek, charakteryzacją koniugatów cytotoksycznych (stabilność, endocytoza, testy toksyczności).
 • Znajomość metod biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analizy fizykochemicznej białek, biologii komórkowej (w tym analiz przekazywania sygnału w komórce, proliferacji i pomiarów postępu procesu apoptozy, migracji komórek, mikroskopii fluorescencyjnej).
 • Udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.
 • Motywacja do pracy naukowej.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej i opiece naukowej nad studentami studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników. 2. Przygotowywanie raportów. 3. Uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych, międzynarodowym. 4. Przygotowywanie publikacji naukowych. 5. Przygotowanie wniosków grantowych. 6. Kierowanie projektami badawczymi. 7. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach popularyzujących naukę.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biochemii, inżynierii białka, biotechnologii, enzymologii. 2. Opieka naukowa nad doktorantami (jako promotor pomocniczy). 3. Nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Aktywne uczestnictwo w zebraniach zakładowych/wydziałowych. 2. Udział w organizacji pracy zakładu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki