Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Białek Wydziału Biotechnologii
Konkurs nr 11.2024.2024.ZIB.WB.AH z dnia 26.01.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii
Nazwa stanowiska: adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna
• w dyscyplinie: inżynieria biomedyczna/biotechnologia
• w dziedzinie: nauki medyczne/ nauki ścisłe i przyrodnicze/ nauki inżynieryjno-techniczne
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zastępstwo)
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.03.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony na czas zastępowania nieobecnego pracownika
Termin składania dokumentów: 25.02.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa lutego 2024 r.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych dyscyplin.
 • Wyróżniający dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej cztery publikacje eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 5, w tym co najmniej dwie pierwszoautorskie).
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań jako wykonawca przynajmniej jednego wysokobudżetowego projektu badawczego (powyżej 1 mln PLN).
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i opracowywaniu projektów naukowych.
 • Zainteresowania naukowe związane z inżynierią białka, chemią biofizyczną, biologią komórki, rolą czynników wzrostowych i ich receptorów (w szczególności FGF/FGFR), przekazywaniem sygnału w komórce, internalizacją, oddziaływaniem białko-białko, migracją komórek, aktywnością antyapoptotyczną, translokacją i sekrecją białek.
 • Znajomość metod: biochemii, biologii molekularnej (w tym klonowania, mutagenezy, PCR, RTqPCR, ELISA, WB, IP), nadprodukcji i oczyszczania białek rekombinowanych, analiz fizykochemicznych białek (pomiary dichroizmu kołowego, fluorescencji, pomiary stabilności białek, oddziaływania białko-białko), biologii komórkowej (hodowle komórek eukariotycznych w tym linii komercyjnych oraz pierwotnych, analizy przekazywania sygnału, proliferacji, procesów apoptozy, migracji komórek, wychwytu glukozy, cytometrii przepływowej i mikroskopii fluorescencyjnej.
 • Udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, kursach i innych formach wspierających rozwój naukowy.
 • Motywacja do pracy naukowej.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej i opiece naukowej nad doktorantami i studentami studiów licencjackich lub magisterskich.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. W obszarze badawczym: prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników, przygotowywanie raportów, uczestnictwo w zebraniach naukowych, śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu biotechnologii, inżynierii białka, enzymologii nadzór na wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. W obszarze organizacyjnym: uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki