Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5300-7000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Głównym obszarem badawczo-dydaktycznym kandydata/ki będzie rozwój technologii wytwarzania przyrostowego z proszków metali w technologii selektywnego spiekania laserowego i binder jetting w zastosowaniach w inżynierii mechanicznej, inżynierii biomedycznej i energetyce. Zakres badań obejmuje zarówno optymalizację procesów w celu uzyskiwania oczekiwanych cech wyrobów, jak również rozwój metod modelowania i symulacji procesów wytwarzania przyrostowego w metodach MES i DEM.

Nasze wymagania

 • Wymagania podstawowe od kandydata:  stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.  znajomość problematyki zajęć dydaktycznych w zakresie: wytwarzania przyrostowego z proszków metali, projektowanie elementów maszyn w idei DfAM, badań materiałowych  znajomość problematyki zagadnień badawczo-naukowych w zakresie: wytwarzania przyrostowego z proszków metali w technologii SLM i Binder Jetting, badania materiałowe, mikroskopia skaningowa, badania wytrzymałościowe, badania metalograficzne  udokumentowany dorobek naukowy z zakresu wytwarzania przyrostowego z proszków metali w technologii SLM i Binder Jetting;  znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
 • Wymagania dodatkowe od kandydata:  doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych  doświadczenie w przygotowywaniu wniosków projektowych do krajowych instytucji finansujących badania naukowe  doświadczenie w obsłudze maszyn do wytwarzania przyrostowego w technologii SLM i binder jetting

Zakres obowiązków

 • • W zakresie działalności dydaktycznej: a) rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów oraz przekazywanie jej do Biura Obsługi Studentów, c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów, d) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych, e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów, f) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, g) doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich), h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze ustalonym przez bezpośredniego przełożonego, jednak nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne tygodniowo, i) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się
 • • W zakresie działalności naukowej: a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach i pracach rozwojowych zgodnie z zasadami etyki pracownika naukowego, b) pozyskiwanie środków na badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności poprzez aplikowanie w konkursach i współpracę z gospodarką, c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników, d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, e) aktywne działania w celu pozyskiwania patentów i innych praw ochronnych oraz w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, f) podejmowanie działań w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • • W zakresie działalności organizacyjnej i dotyczącej promocji Uczelni oraz nauki: a) aktywna działalność w organach kolegialnych Uczelni oraz innych gremiach działających w Uczelni, b) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych Uczelni, c) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, d) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji oraz poprawie jakości kształcenia i działalności naukowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie (adresowane do J.M. Rektora Politechniki Koszalińskiej),
 • • dokument potwierdzający uzyskania stopnia naukowego doktora w wymaganej dyscyplinie,
 • • kwestionariusz osobowy,
 • • życiorys naukowy,
 • • oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),
 • • aktualny dorobek w pracy badawczej potwierdzony publikacjami naukowymi,
 • • doświadczenie w opracowywaniu nowych programów studiów lub przygotowywaniu programów zajęć,