Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Nasze wymagania

 • Kandydat/Kandydatka powinien posiadać tytuł doktora nauk fizycznych i spełniać warunki przewidziane w ustawie dla osób zatrudnianych na stanowisku adiunkta.
 • Kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie kursu podstawowego studiów stacjonarnych, uniwersyteckich z zakresu fizyki lub fizyki medycznej.
 • Atutem Kandydata/Kandydatki będzie wiedza i udokumentowany dorobek naukowy, za okres ostatnich 5 lat, w zakresie: analizy i wytwarzania złożonych układów molekularnych o znaczeniu dla badań podstawowych a także ogólnie stosowanych w naukach fizycznych, biologicznych i medycznych,  pogłębionej znajomości zasad działania aparatury z zakresu fizyki i/lub fizyki medycznej, fizykochemii powierzchni, koloidów i procesów międzyfazowych, metodologii pomiarów w fizyce jądrowej i medycznej oraz fizyce radiacyjnej, biofizyki ogólnej w zakresie układów środowiskowych, znajomość popularnych języków programowania.
 • Oczekuje się, że Kandydat/Kandydatka porozumiewa się biegle zarówno językiem polskim, jak i angielskim na poziomie gwarantującym prowadzenie zajęć ze studentami.
 • W przypadku osób, których językiem ojczystym nie jest polski, wymagane jest przedstawienia świadectwa jego znajomości w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 • Atutem Kandydata/Kandydatki będzie kierowanie bądź uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Oczekuje się zaangażowania w przygotowaniach projektów naukowych i poszukiwaniach źródeł ich finansowania (składanie wniosków o granty naukowe i badawczo-rozwojowe).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i/lub/oraz angielskim
 • Prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Życiorys naukowy {zawierający : wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich , opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje}.
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego
 • Certyfikat znajomości języka polskiego (dla obcokrajowców)