Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych wiąże się z prowadzeniem zajęć projektowych na studiach na kierunku architektura (jednolitych magisterskich, inżynierskich I stopnia i magisterskich II stopnia). Stanowisko takie może objąć osoba posiadająca stopień doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka. W związku z obowiązującymi standardami kształcenia od osoby prowadzącej takie zajęcia wymagane są: znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej – architektura i urbanistyka lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń́ lub doświadczenie zawodowe nabyte w praktyce projektowej. Wymagana jest dodatkowo możliwość promowania dyplomów magisterskich, co wiąże się z wymogiem posiadania znaczącego dorobku projektowego. Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będzie prowadzenie i koordynacja zajęć projektowych, w tym pożądana jest możliwość pełnienia funkcji kierownika jednego z przedmiotów projektowych.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;
 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka;
 • znajomość języka angielskiego i języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tych językach;
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
 • posiadanie znaczących osiągnięć projektowych (indywidualnie lub w zespole), udokumentowanych nagrodami w prestiżowych konkursach architektonicznych jak i nagradzanymi realizacjami;
 • posiadanie publikacji osiągnięć projektowych w uznanych czasopismach branżowych polskich i zagranicznych;
 • posiadanie wystaw dorobku projektowego (indywidualnego lub zespołowego);
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych w projektowaniem architektonicznym i co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z projektowania architektonicznego w różnych skalach;
 • publikacje w czasopismach branżowych dotyczące bieżących problemów architektury i projektowania;
 • co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w promowaniu dyplomów na kierunku architektura.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • wykaz dorobku naukowego lub dydaktycznego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana Wydział Architektury
  ul. Koszykowa 55, pok. 3c
  00-659 Warszawa