Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, doświadczeń laboratoryjnych i prac terenowych.

Nasze wymagania

 • stopień doktora z zakresu nauk o Ziemi i środowisku lub równoważny, nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych,
 • praktyczna znajomość technik laboratoryjnych z zakresu biochemii, fizjologii, biologii molekularnej i histologii,
 • doświadczenie w opracowywaniu i analizie danych biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach, sympozjach i seminariach krajowych i międzynarodowych,
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w recenzowanych czasopismach, potwierdzający doświadczenie w/w doświadczenie,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów i uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego,
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej badania naukowe iprace rozwojowe,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w postaci artykułów naukowych i monografii naukowych,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/ dzial_zarzadzania_kadrami),
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • kopia dyplomu doktorskiego,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • dokumenty poświadczające doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego,
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Oceanografii i Geografii
  Biuro Dziekana
  Al. Marszałka Piłsudskiego 46
  81-378 Gdynia