Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w Zakładzie Edukacji Plastycznej, który prowadzi działalność artystyczną/naukową, dydaktykę uniwersytecką w obszarze sztuki (sztuk plastycznych), zaangażowanego w działalność organizacyjną i popularyzatorską w macierzystej jednostce organizacyjnej.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w zakresie sztuk plastycznych oraz kompetencje do pracy artystycznej w obszarze sztuk pięknych;
 • Sprawność i doświadczenie organizacyjne w pracy ze studentami, w tym umiejętność uaktywniania ich poza zajęciami, m.in. przez uczestnictwo w akcjach promocyjnych na terenie Uczelni i poza nią
 • Znajomość realizacji technik fotograficznych - klasycznych i cyfrowych oraz doświadczenie w twórczości interdyscyplinarnej;
 • Zdolność prowadzenia samodzielnych ćwiczeń, warsztatów, plenerów na studiach I i II stopnia oraz prowadzenia zajęć na kursach lub studiach podyplomowych;
 • Znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz porozumiewania się w zakresie wymaganej dyscypliny w języku angielskim.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie twórczości artystycznej, badań twórczych, upublicznianie dokonań w kraju i zagranicą.
 • Pozyskiwanie grantów zewnętrznych.
 • Dydaktyka artystyczna w wymiarze 210 godzin rocznie w przedmiocie: Fotografia (minimum 7 godzin w tygodniu) oraz seminariów licencjackich/ magisterskich.
 • Organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów i plenerów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs
 • Curriculum Vitae
 • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • Portfolio dokumentujące twórczość artystyczną z zakresu sztuk pięknych (w odniesieniu do punktu III warunków konkursu). Portfolio z potwierdzeniem osiągnięć artystycznych, dydaktycznych i organizacyjnych (chronologiczny spis wydarzeń, plakaty, ulotki, spis linków do stron www itp.)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki