Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w Zespole Syntezy Organicznej Wydziału Chemii

Konkurs numer 12.2024.ZSO.WCH.AH z dnia 29.01.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zespół Syntezy Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław, Polska)
Nazwa stanowiska: adiunkt (stażysta post-doc)
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza
w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki chemiczne
w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Wymiar etatu: pełny etat, umowa o pracę na czas określony
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2024 r.
Okres zatrudnienia: do 24 miesięcy
Termin składania dokumentów: 1 marzec 2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2024 r.
Wynagrodzenie: 140 000 zł / rok (ok. 6 400 zł / miesiąc, po potrąceniach)

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w zakresie syntetycznej chemii organicznej, uzyskany nie wcześniej niż w 2016 roku. Stopień naukowy musi być uznawany w Polsce lub nostryfikowany przed rozpoczęciem zatrudnienia
 • Osiągnięcia naukowe w zakresie syntetycznej chemii organicznej, udokumentowane publikacjami recenzowanymi.
 • Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu wieloetapowych syntez chemicznych, także w warunkach beztlenowych i na skalę miligramów.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu metod analitycznych do charakteryzowania związków organicznych, w tym spektroskopii NMR, spektrometrii mas.
 • Doświadczenie w opiece nad studentami i (lub) doktorantami.
 • Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Publikacje w międzynarodowych, renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny nauki chemiczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN SONATA w ww. zespole badawczym.
 • Projektowanie i prowadzenie syntez chemicznych; charakteryzacja produktów; badania analityczne.
 • Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych i raportów, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych.
 • Nadzór nad studentami.

Oferujemy

 • Opis projektu: Od dendrymerów do makrocykli: eksploracja kowalencyjnych templatów w syntezie dużych struktur aromatycznych (kierownik projektu: dr M. Majewski). Dzięki różnorodności strukturalnej i szerokiemu wachlarzowi metod syntezy, makrocykle stanowią jeden z najszybciej rozwijanych obszarów współczesnej chemii organicznej. Reprezentują interesujący konglomerat złożonych kształtów i towarzyszących im właściwości, od naturalnych cząsteczek funkcjonalnych (jak porfiryny), poprzez mediatory reakcji przemysłowych, po olbrzymie związki badane w charakterze drutów molekularnych lub czujników chemicznych. Ogólnym wyzwaniem przy konstrukcji takich architektur o określonym kształcie i nanometrowej skali jest okiełznanie reakcji makrocyklizacji. Musimy poszukiwać także reakcji selektywnie prowadzących do określonych rozmiarów pierścieni i skutecznie konkurujących z procesami ubocznymi. Jednym z możliwych rozwiązań jest użycie templatów: struktur pomocniczych, działających w charakterze wewnętrznego rusztowania. Mój projekt zakłada stworzenie templatów w charakterze dendrymerów – rozgałęziających się struktur powstałych na drodze prostych i powtarzalnych procedur, szybko prowadzących do związków o znacznym rozmiarze. Dendrymery działały by jako łączniki pomiędzy różnorodnymi aromatycznymi blokami budulcowymi, zbliżając je do siebie przestrzennie i prowadząc tym samym do połączeń w pierścienie. Wymaga to przetestowania wielu kandydatów różniących się długością i konfiguracją dendrymerów w celu maksymalizacji powstawania założonych produktów, których dokładna struktura molekularna zostanie określona metodami spektroskopowymi. Finalnym krokiem będzie zbadanie, jak możemy wykorzystać takie cząsteczki jako materiały funkcjonalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy kandydata).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt (post-doc).12.ZSO.WCH.AH”.