Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję
i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne lub pokrewne;
 • udokumentowany dorobek naukowy, obejmujący co najmniej 10 publikacji naukowych z zakresu analityki pomiarów stosunków izotopowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej.
 • udokumentowane prowadzenie badań w ośrodkach zagranicznych w obszarze chemii analityczne;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych (w tym pełnienie funkcji kierownika projektu jest dodatkową zaletą);
 • doświadczenie w pracy z próbkami środowiskowymi o złożonych matrycach i próbkami medycznymi;
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość wybranych technik badawczych: IRMS, MC ICP-MS, HPLC, IC;
 • biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie dyskusji naukowych i przygotowywanie tekstów publikacji;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz w opiece naukowej nad studentami;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej, przeprowadzania analizy wyników i szacowania budżetu niepewności pomiarów;
 • umiejętność sporządzania raportów naukowych oraz publicznej prezentacji wyników prac naukowych; uczestnictwo w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespole naukowym;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy, komunikatywność;
 • dobra współpraca ze studentami podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań interdyscyplinarnych z zakresu chemii, biologii i medycyny z wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych;
 • projektowanie i aplikowanie o finansowanie projektów naukowo-badawczych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • udział i prezentowanie wyników badań na zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i zagranicą;
 • pomiary stosunków izotopowych izotopów stabilnych;
 • szacowanie budżetu niepewności pomiarów.
 • prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzonych publikacjami;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • kierowanie i udział w projektach badawczych;
 • publikowanie wyników badań w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym znajdujących się w wykazie JCR oraz samodzielna korespondencja z edytorami.

Oferujemy

 • pełen etat,
 • przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.04.2024

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki