Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko pojętej geologii, a także z przedmiotów informatycznych np. technologie informacyjne na kierunkach Górnictwo i Geologia, Geoenergetyka, Inżynieria Surowców Mineralnych.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • tytuł doktora /dra inżyniera w zakresie górnictwa i geologii lub inżynierii środowiska, lub w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • dorobek naukowy udokumentowany międzynarodowymi publikacjami z zakresu inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, w szczególności z zakresu geochemii izotopów
 • znajomość języka angielskiego;
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668)

Mile widziane

 • biegła znajomość oprogramowania w zakresie arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i narzędzi statystycznych będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • obsługa i nadzór nad wykorzystaniem sprzętu pomiarowego, w tym w szczególności: spektrometrów, spektrometru absorpcji atomowej, mineralizatora ciśnieniowego, chromatografu gazowego oraz terenowego sprzętu pomiarowego (AlphaGUARD, AlphaPUMP, multimetr pH, Eh, PEW, T, radiometr RGR-40, sondy SRDN-3 i 3a, stacja meteo i in.),
 • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem Pracowni Chemii i Izotopów pod względem sprawności sprzętu, jego kalibracji, przepisów BHP oraz zaopatrzenia w materiały niezbędne do pomiarów,
 • prowadzenie badań naukowych (laboratoryjnych, terenowych i kameralnych) z zakresu geochemii izotopów, wykorzystania źródeł promieniowania jonizującego, ochrony przed promieniowaniem jonizującym, ewentualnie własnych rozszerzających wymieniony zakres
 • prowadzenie prac rozwojowych w zakresie stosowania technik izotopowych
 • przygotowywanie publikacji naukowych własnych i w zespole
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe
 • udział w pracach zleconych prowadzonych przez Katedrę, a w szczególności realizowanych w Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej
 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym w zakresie geologii, hydrogeologii, górnictwa i ochrony przed promieniowaniem jonizującym
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, a w szczególności Laboratorium Nauk o Ziemi i Inżynierii Mineralnej oraz Pracowni Chemii i Izotopów,
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej

Oferujemy

 • praca na pełny etat
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji
 • bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne laboratorium
 • rozwijający się zespół badawczy z dużym światowym dorobkiem w zakresie geochemii izotopów
 • możliwość rozwoju zawodowego i naukowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Curriculum Vitae
 • Podanie o zatrudnienie w przypadku wygrania konkursu skierowane do JM Rektora
 • Odpis dyplomu uzyskania tytułu doktora / dr inż. oraz magistra / mgr. inżyniera
 • Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z listą prowadzonych zajęć dydaktycznych i wykazem publikacji oraz projektów naukowych, w których kandydat uczestniczył
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (załącznik)
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki