Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii budowlanej, materiałów budowlanych oraz przedmiotów pokrewnych związanych z zastosowaniem chemii w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu chemii budowlanej,
 • doświadczenie praktyczne w prowadzeniu laboratoryjnych prac naukowo-badawczych, w szczególności z zakresu badań betonu, materiałów odpadowych oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego,
 • widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym; w tym mile widziane odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW

Mile widziane

 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu chemii budowlanej, materiałów budowlanych oraz przedmiotów pokrewnych związanych z zastosowaniem chemii w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu chemii budowlanej,
 • prowadzenie laboratoryjnych prac naukowo-badawczych, w szczególności z zakresu badań betonu, materiałów odpadowych oraz remediacji środowiska gruntowo-wodnego,

Oferujemy

 • 36 dni urlopu
 • bezpłatna opieka zdrowotna w Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ SGGW)
 • zniżki na karnety na siłownię i zajęcia aerobiku w Centrum Sportu SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • - życiorys zawodowy
 • - odpis dyplomu
 • - wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • - niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • - oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: wanda_kos@sggw.edu.pl

Załączniki