Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

KONKURS OTWARTY
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.)
Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika, czyli:

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk społecznych
 • dorobek naukowy w zakresie dyscyplin nauki o bezpieczeństwie lub nauki o obronności w postaci oryginalnych prac

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, międzynarodowych misji pokojowych, Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa, terroryzmu międzynarodowego
 • wykazywanie się dużym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej;

Zakres obowiązków

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy

Załączniki