Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: od 5264 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Molekularnych i Komórkowych Podstaw Strategii Nutraceutycznych w Katedrze Biologii
i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii.

Nasze wymagania

 • - stopień naukowy doktora nauk biologicznych;
 • - praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu biologii molekularnej, biologii komórki, genetyki człowieka, ludzkich chorób genetycznych i autoimmunologicznych;
 • - doświadczenie w badaniach z zakresu biologii molekularnej komórek prokariotycznych i eukariotycznych (w tym ludzkich);
 • - udokumentowane doświadczenie w badaniach nad poziomem ekspresji genów w systemach eukariotycznych, m.in. badania aktywności genomu wysokoprzepustowymi technikami macierzowymi oraz RT-qPCR
 • - znaczący dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych,
 • - doświadczenie we współpracy międzynarodowej, udokumentowane stażami w zagranicznych ośrodkach naukowych,
 • - doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie badań naukowych i realizacji grantów krajowych;
 • - doświadczenie i umiejętność pracy w zespole,
 • - udokumentowany udział w kursach i konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych;
 • - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, a także w opiece nad pracami licencjackimi i magisterskim,
 • - bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • obowiązki określone przepisami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym, Polityce rozwoju kadr, Kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • 3. kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • 4. wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
 • 5. opinia promotora pracy doktorskiej lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy/nauki
 • 6. dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje
 • 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • 8. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 9. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

Załączniki