Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.).

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w dyscyplinie weterynaria
 • Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.),
 • Znajomość technik biologii molekularnej (PCR, real-time PCR),
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wykonywanie badań laboratoryjnych i obsługa aparatury badawczej.
 • Prowadzenie działalności naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora/zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 • Wykaz dorobku naukowego
 • Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia)
 • Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych