Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
NUMER REFERENCYJNY: 1-IOE-ZPiTO-ADD-2024
INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt dydaktyczny, pełny etat
DATA OGŁOSZENIA: 31.01.2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.03.2024 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: detekcja sygnałów optycznych, przetwarzanie sygnałów optycznych, wojskowe systemy i urządzenia optoelektroniczne, kamery termowizyjne.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat powinien posiadać wiedzę i długoletnie doświadczenie praktyczne związane z budową oraz konstrukcją optoelektronicznych układów i systemów wojskowych. Powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. Do obowiązków aplikanta będzie należało: prowadzenie zajęć z przedmiotów: „Rozpoznanie optoelektroniczne” oraz „Optoelektroniczne urządzenia rozpoznania pola walki”

I. Wymagania od kandydata:

• spełnienie wymaga

Nasze wymagania

  • • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce • wykształcenie wyższe techniczne, minimum dr inż.; • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym; • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim; • doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu techniki podczerwieni; • doświadczenie w obsłudze kamer termowizyjnych (m.in. FLIR, Telops); • doświadczenie w prowadzeniu pomiarów termowizyjnych i badań w zakresie techniki podczerwieni; • przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Rozpoznanie optoelektroniczne” oraz „Optoelektroniczne urządzenia rozpoznania pola walki”; • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak MS Visual Studio, Microsoft Office; • Programowanie w języku Matlab, C++; • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Zakres obowiązków

  •  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Wzory dokumentów dostępne na stronie: https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;
    • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT