Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę w Katedrze Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi, w Pracowni Zarządzania Strategicznego. Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii.

Nasze wymagania

 •  posiadanie stopnia naukowego doktora,  prowadzenie udokumentowanych publikacjami naukowymi badań nad zagadnieniami z zakresu psychologii,  posiadanie doświadczenia w realizacji projektów dydaktycznych i naukowych,  posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii,  znajomość języka obcego w mowie i piśmie,  w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu psychologii

Oferujemy

 • pracę w systemie zadaniowym

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko
 • 2) cv kandydata
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki