Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Celem pracy będzie synteza sonochemiczna nanostruktur SnS oraz SnS2. Dotychczas określono wpływu warunków syntezy sonochemicznej na właściwości proszków siarczków cyny i umożliwiających wytworzenie nanostruktur SnS lub SnS2 o rozmiarach krystalitów rzędu 2-5 nm. Celem obecnego projektu jest otrzymanie nanostruktur zawierających oba te związki jednocześnie. Planuje się wykonać syntezy z użyciem mieszaniny chlorków cyny (II) i (IV), jak również z wykorzystaniem jednego z nich oraz wcześniej przygotowanych struktur odpowiedniego siarczku. Mieszane struktury mogą wykazywać unikalne właściwości morfologiczne i optyczne w porównaniu do jednozwiązkowych. Otrzymane próbki zostaną scharakteryzowane za pomocą: XRD, XPS, FT-IR, Ramana, mikroskopii STEM i HRTEM, spektrofotometrii UV-Vis (metoda Tauca). Wytworzone nanostruktury zostaną użyte jako foto- i sonokatalizatory w procesie degradacji wybranych związków organicznych oraz porównane z pojedynczymi nanostrukturami pod kątem wydajności procesu.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora inżynierii chemicznej, nauk chemicznych lub pokrewnych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w przynajmniej jednym spośród wymienionych poniżej kierunków badań:
 • - badania fizykochemiczne półprzewodników nieorganicznych
 • - modelowanie matematyczne z udziałem obliczeń komputerowych
 • - synteza materiałów nieorganicznych
 • - przeprowadzanie eksperymentów katalitycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa