Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, na czas określony do 30.06.2024
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien prowadzić badania oraz posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu zagadnień mieszczących się w problematyce polityk publicznych, w szczególności demografii i systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz rozwoju społecznego w perspektywie europejskiej.

Nasze wymagania

 • – stopień naukowy: doktor nauk o polityce i administracji;
 • – udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: nauk o polityce i administracji;
 • – udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny;
 • – biegłą znajomość języka polskiego;
 • – biegła znajomość języka angielskiego.
 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien prowadzić badania oraz posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu zagadnień mieszczących się w problematyce polityk publicznych, w szczególności demografii i systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz rozwoju społecznego w perspektywie europejskiej.

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie przygotowanie prawnicze oraz doświadczenie organizacyjne obejmujące opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi. Od kandydata oczekuje się dyspozycyjności w realizacji zadań organizacyjnych zleconych przez przełożonych w ramach Wydziału Społeczno-Ekonomicznego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej na rzecz Uniwersytetu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o prowadzeniu działalności naukowej w dziedzinie/dziedzinach i dyscyplinie/dyscyplinach naukowych
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej - kształcenie i wychowywanie studentów
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z uzasadnieniem. Na podaniu należy złożyć oświadczenie: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • 2) życiorys/CV/;
 • 3) odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk o polityce i administracji;
 • 4) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego – w tym lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych oraz osiągnięciach w kształceniu studentów;
 • 5) informacja o dorobku organizacyjnym;
 • 6) wykaz ewentualnych nagród;
 • 7) oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy;
 • 8) oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami);
 • 9) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • w wersji elektronicznej: wse@uksw.edu.pl oraz w wersji papierowej w kopercie z dopiskiem "Adiunkt w INPiA" na adres:
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Społeczno-Ekonomiczny
  ul. Wóycickiego 1/3, bud 23, p. 221
  01-938 Warszawa