Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

INSTYTUT AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego z upoważnienia JM Rektora UW ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku
ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) ze stopniem naukowym doktora
na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat
dziedzina naukowa: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk społecznych lub nauk o ziemi w dyscyplinie geografia społeczno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 • znajomość metod ilościowych w badaniach interdyscyplinarnych;
 • biegła znajomość pakietów GIS, w tym ArcGIS;
 • dobra znajomość języków programowania baz danych oraz pakietu R;
 • dorobek naukowy, w tym autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej trzech artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor);
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej miast i regionów, z uwzględnieniem kwestii rozwoju trwałego;
 • udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projektach badawczych finansowanych ze źródeł pozauczelnianych, w tym międzynarodowych;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uczelni wyższej;
 • znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Mile widziane

 • doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej półroczny pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • znajomość metod jakościowych w badaniach interdyscyplinarnych;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych realizowanych na rzecz instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych;
 • doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych metod dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole;
 • aplikowanie o granty europejskie i krajowe;
 • budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;
 • publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • wzmacnianie marki i pozycji zespołu w strategicznie określonych obszarach;
 • opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do JM Rektora UW;
 • plan rozwoju naukowego;
 • kwestionariusz osobowy - https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • kopia dyplomu doktora;
 • życiorys zawierający informację o osiągnięciach w pracy naukowej wraz z listą publikacji naukowych;
 • inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie dla Kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu: „Oświadczam, że zapoznałem/ łam się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim”.

Załączniki