Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu wentylacji i klimatyzacji
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych
 • opublikowanie co najmniej czterech artykułów w czasopismach z określonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor) w dyscyplinie inżynieria środowiska
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa i projektowa o zasięgu międzynarodowym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • bardzo dobre warunki pracy naukowej
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki