Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Oferujemy stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w obszarze elektrotechniki/energoelektroniki osobie doświadczonej w modelowaniu, projektowaniu i badaniach eksperymentalnych przekształtników energoelektronicznych. Szczególny nacisk w pracy badawczej obejmuje układy o topologii wielopoziomowej zbudowane z elementów na bazie SiC/GaN. Kandydata/-ka będzie prowadzić badania samodzielnie oraz w g ramach zespołu badawczego oraz publikować na konferencjach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu międzynarodowym W zakresie obowiązków pracownika na proponowanym stanowisku będzie także przygotowywanie wniosków projektowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarze energoelektroniki i związane z tym przygotowywanie/aktualizacja materiałów dla studentów w zakresie prowadzonych zajęć. Oczekuje się także, że kandydat będzie w stanie nadzorować prowadzenie prac dyplomowych – inżynierskich oraz magisterskich.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Elektroniki Przemysłowej (energoelektronika);
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem przekształtników energoelektronicznych na bazie nowych technologii półprzewodnikowych w tym przekształtników wielopoziomowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu symulacyjnych i eksperymentalnych prac badawczych w obszarze energoelektroniki;
 • potwierdzona umiejętność przygotowywania publikacji naukowych;
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków projektowych w konkursach uczelnianych oraz zewnętrznych (NCN, NCBiR);
 • odbyte staże naukowe w zagranicznych jednostkach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Gmach Elektrotechniki, pok. 314, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa