Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Opis stanowiska

Konkurs numer 54.2024.KJ.WF.AW z dnia 07.05.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Katedra Judaistyki im. T. Taubego, Wydział Filologiczny
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o sztuce
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 06.06.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.06.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2024
Okres zatrudnienia: czas określony 36 miesięcy
Wynagrodzenie: 8875 brutto PLN/miesiąc
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN (UMO-2022/47/B/HS2/01522) pt. „Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939”
Kierownikiem projektu jest dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat temu.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja w renomowanych czasopismach międzynarodowych).
 • Znajomość sztuki europejskiej w latach 1880-1939 z naciskiem na twórczość artystów Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Znajomość dyskursów o ciele w sztuce w latach 1880-1939.
 • Doświadczenie w badaniu materiałów ilustracyjnych.
 • Doświadczenie w transferze wiedzy.
 • Zainteresowania badawcze skierowane na: kwestie genderowe, antropologię ciała.
 • Umiejętność analizy i syntezy zebranego materiału.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Zakres obowiązków

 • Badania dyskursów o ciele w materiałach wizualnych (film, fotografia, grafika, ilustracja prasowa, okładki czasopism, malarstwo) w latach 1880-1939.
 • Kwerenda źródeł sekundarnych.
 • Selekcja materiałów do antologii.
 • Interpretacja wyników badań.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki