Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Socjologii
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora lub dra hab. nauk humanistycznych lub społecznych (preferowane osoby, które zrobiły doktorat zakresie kognitywistyki lub filozofii AI);
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • udokumentowany dorobek naukowy w ramach dyscypliny nauk humanistycznych (w zakresie kognitywistyki lub filozofii AI);
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie;

Mile widziane

 • posiadanie doświadczenia w realizacji projektów naukowo-badawczych w zakresie kognitywistyki lub filozofii

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań;
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników w czasopismach i monografiach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
 • udział w projektach naukowo-badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów naukowo-badawczych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 • czynny udział w konferencjach;
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Socjologii;
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742);
 • wykaz publikacji za l. 2018-2024;
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka);
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 • ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy;
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742);
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2 (pok.242)