Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6300-8300 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.
Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌

Nasze wymagania

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu projektowania graficznego lub projektowania komunikacji wizualnej;
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • Autorstwo lub współautorstwo projektów z obszaru grafiki użytkowej;
 • Udział w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury;
 • Minimum dwa lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • Umiejętność realizowania projektów w wieloosobowych zespołach;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Gotowość do pracy w weekendy (zajęcia na studiach niestacjonarnych);
 • Samodzielność i zaangażowanie;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Wysoka kultura osobista, punktualność, dokładność, odpowiedzialność.

Mile widziane

 • Doświadczenie projektowe w zakresie digital product design (projektowanie produktu cyfrowego);
 • Udział w realizacji projektów finansowanych zewnętrznie, na przykład z krajowych i zagranicznych grantów;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim i prowadzenie zajęć za granicą;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów;
 • Posiadanie kompetencji dydaktycznych potwierdzonych certyfikatami lub zaświadczeniami ukończenia kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Umiejętność planowania i organizowania zajęć dydaktycznych oraz wdrażania nowych programów dydaktycznych;
 • Doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu grafiki użytkowej, w szczególności wizualizacji danych i informacji (information design);
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych;
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć: sylabusów, ewaluacji, archiwizowania prac studenckich;
 • Opracowywanie treści i scenariuszy zajęć;
 • Uczestniczenie w obronach prac dyplomowych, przeglądach portfolio oraz egzaminach wstępnych;
 • Koordynowanie pracy innych wykładowców w przygotowywaniu zajęć;
 • Współpraca z kierownikiem katedry i koordynatorem kierunku;
 • Pozyskiwanie i realizacja projektów dla partnerów społecznych, biznesowych lub kulturalnych lub pozyskiwanie i realizacja grantów artystyczno-badawczo-rozwojowych;
 • Uczestnictwo w wystawach, publikacjach, konkursach i innych przedsięwzięciach realizowanych przez znaczące instytucje kultury;
 • Prowadzenie działalności naukowej z zakresu projektowania i publikowanie ich efektów;
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet, Katedrę i Instytut;
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet, Katedrę i Instytut;
 • Reprezentowanie Uniwersytetu, Katedry i Instytutu w gremiach środowiskowych;
 • Współorganizacja wystaw w ramach Galerii Grafiki Uniwersytetu SWPS.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 6300 - 8300 zł brutto;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość wsparcia finansowego działalności projektowej i badawczej oraz pomoc w pozyskiwaniu grantów i partnerów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych, projektowych i badawczych;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌;
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu;
 • Portfolio zawierające co najmniej 20 najlepszych realizacji z zakresu grafiki użytkowej oraz produktu cyfrowego;
 • Skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora/ doktora habilitowanego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji