Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do 10 000 zł (wynagrodzenie zasadnicze brutto) zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

UW/IDUB/2024/04
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni.

Nasze wymagania

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190)
 • posiadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej matematyka/ informatyka/ ekonomia i finanse uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat*) przed ogłoszeniem konkursu
 • odbycie staży poza Polską w ciągu ostatnich 36 miesięcy*) o łącznej długości co najmniej 15 miesięcy; do stażu zalicza się praca na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, wyjazdy naukowe finansowane z grantów, odbyte studia doktoranckie
 • posiadanie wyróżniającego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami lub wystąpieniami na prestiżowych konferencjach
 • przedstawienie oryginalnego pomysłu na tematykę badawczą zgodną z Priorytetowym Obszarem Badawczym III
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Mile widziane

 • doświadczenie w zdobywaniu zewnętrznych środków na badania

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w tematyce POB III (tj. w dyscyplinach: matematyka, informatyka, ekonomia i finanse)
 • nawiązywanie współpracy z grupami badawczymi wiodącymi w tematyce badań
 • czynne uczestnictwo w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, w tym nawiązywanie współpracy z innymi grupami badawczymi na Uniwersytecie Warszawskim
 • upowszechnianie wyników prowadzonych badań
 • aktywny udział we współpracy międzynarodowej w tym np. w organizacji projektów w ramach Tematycznych Programów Badawczych

Oferujemy

 • swobodę rozwoju własnych zainteresowań badawczych w zakresie zgodnym z tematyką POB III
 • możliwość korzystania z infrastruktury UW
 • 15 000 zł (rocznie) do wykorzystania na udział w konferencjach naukowych i na podróże służbowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy z listą publikacji w języku angielskim
 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora lub opinia promotora w przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze stopnia doktora
 • list motywacyjny w języku angielskim
 • opis planowanych badań
 • opis najważniejszego osiągnięcia naukowego
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia
 • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki