Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Ekonomii Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Ekonomii
Instytutu Ekonomii
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse (preferowana) lub geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: 1) zainteresowania naukowe z obszaru m.in. ekonomii międzynarodowej i/lub makroekonomii (a w szczególności migracji międzynarodowych/ bezpieczeństwa/ ubóstwa i nierówności/ wzrostu gospodarczego/ rozwoju/ handlu zagranicznego),
 • 2) posiadanie doświadczenia badawczego oraz publikacyjnego,
 • 3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym, atutem będą zajęcia związane z tematyką mikroekonomii, makroekonomii lub ekonomii międzynarodowej,
 • 4) dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • 5) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • 6) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Mile widziane

 • 1) doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych,
 • 2) ukończone szkolenia lub staże z zakresu m.in. nowoczesnych metod dydaktycznych, komunikacji i badań w środowisku międzykulturowym, metod i technik badawczych w naukach społecznych,
 • 3) doświadczenie współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 • 4) udział w wydarzeniach popularyzujących naukę.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • 2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2024 roku na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.
 • 1) stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • 2) szkolenia, w tym językowe,
 • 3) udział w projektach i w konferencjach naukowych, w tym zagranicznych,
 • 4) możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • 5) pakiet świadczeń socjalnych,
 • 6) możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym),
 • 4) wykaz doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w tym szkoleń, staży i stypendiów,
 • 5) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących obszaru m.in. ekonomii międzynarodowej i/lub makroekonomii (a w szczególności migracji międzynarodowych/ bezpieczeństwa/ ubóstwa/ nierówności/ wzrostu gospodarczego/ rozwoju/ handlu zagranicznego), b) doświadczenia dydaktycznego, w tym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, c) działalności publikacyjnej, d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe jak też udział w projektach naukowo-badawczych,
 • 6) oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców również oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego,
 • 7) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 8) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 9) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*,
 • 10) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • *Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki