Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Proponowane stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego obejmować będzie badania dotyczące metod otrzymywania oraz charakteryzacji właściwości strukturalnych i elektrycznych ceramicznych przewodników jonowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy lokalnej struktury. Badania będą dotyczyć charakteryzacji przewodników jonów tlenu w różnych warunkach pomiarowych (temperatura, atmosfera), w tym badania reakcji redukcji i utleniania oraz poszukiwania nowych metod badawczych tych materiałów.
Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego, a także znajomości technik pomiarowych, takich jak dyfrakcja rentgenowska, dyfrakcja neutronów, absorpcja promieniowania rentgenowskiego oraz spektroskopia impedancyjna.
Istotna także będzie praca ze studentami, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz prowadzenie prac dyplomowych.
Kandydat powinien również posiadać udokumentowany dorobek naukowy.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,
 • dobra znajomość zagadnień związanych z fizyką ciała stałego;
 • znajomość technik pomiarowych do charakteryzacji ceramicznych przewodników jonowych, w tym metod pomiarów elektrycznych (stało i zmiennoprądowych) oraz strukturalnych opartych na dyfrakcji i absorpcji promieniowania rentgenowskiego i neutronów;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym w otrzymywaniu i charakteryzacji ceramicznych przewodników jonowych;
 • umiejętność analizy danych doświadczalnych w zakresie w/w technik eksperymentalnych;
 • umiejętność pracy zespołowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.