Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Zdrowiu w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
Data ogłoszenia: 21.02.2024 r.
Termin składania ofert: 22.03.2024 r.
Liczba etatów 1
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę na czas określony. Obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zaangażowanie w pracę naukową, w tym aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe krajowe i międzynarodowe. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa lub magistra fizjoterapii
 • w przypadku mgr. pielęgniarstwa posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2)
 • posiadanie aktualnego dorobku naukowego w dyscyplinie nauki medyczne lub nauki o zdrowiu
 • posiadanie doświadczenia naukowego, zawodowego i dydaktycznego w prowadzeniu zajęć ze studentami
 • umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
 • posiadanie certyfikatu trenera Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
 • udokumentowana publikacjami naukowymi współpraca z innymi ośrodkami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi
 • doświadczenie w organizacji konferencji i współpracy z placówkami oświatowymi
 • udział w programach mobilności akademickiej (np. ERASMUS)

Zakres obowiązków

 • realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Katedry
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopnia naukowego/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
 • wykaz wystąpień konferencyjnych
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki