Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuk Projektowych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o sztuce

Opis stanowiska

Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie historii sztuki i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem historii designu, mody i biżuterii. Elementy estetyki i piękna, funkcjonalności, elementy formalne w kształtowaniu i analizowaniu dzieła sztuki. Terminologia związana z różnymi dyscyplinami projektowymi. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym doświadczenie redakcyjne. Doświadczenie w pracy organizacyjnej, umiejętność pracy w zespole. Doświadczenie w pracy promocyjnej np. poprzez organizację wystaw).

Nasze wymagania

  • Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:  stopnień doktora sztuki w obszarze spełniającym wymogi merytoryczne powyższej oferty,  doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z historii sztuki i kultury, designu, mody i biżuterii.  posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego,  znajomość aktualnych trendów w sztukach projektowych, kierunków i zjawisk artystycznych oraz znajomość literatury fachowej w zakresie prowadzonych przedmiotów,  posiadanie dorobku naukowego w dyscyplinie naukowej nauki o sztuce,  doświadczenie w kontaktach z instytucjami kultury w zakresie organizowania konferencji, wystaw oraz współpracy z jednostkami badawczymi  obligatoryjna znajomość języka angielskiego  mile widziana znajomość innego języka obcego,  w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie działalności badawczo - naukowej oraz upowszechnianie jej wyników • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych • współpraca z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych oraz recenzowanie prac • prowadzenie konsultacji dla studentów • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp. • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 2) cv kandydata, 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu, 5) świadectwa pracy z ostatnich lat, 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym/dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata, 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki