Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • Posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie weterynaria, dietetyka, lub pokrewnej
 • Posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR
 • Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu dietetyki, fizjologii (fizjologii zwierząt)
 • Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Posiada doświadczenie w stosowaniu metod badawczych z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, dietetyki
 • Posiada dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne pisanie prac naukowych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku oraz czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych

Mile widziane

 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub też ma udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne (m.in. NCN, NCBiR)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukow
 • działalność organizacyjna
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z dietetyką weterynaryjną oraz fizjologią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Oferujemy

 • praca na etat
 • możliwość rozwoju naukowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie weterynaria, dietetyka lub w dyscyplinach pokrewnych
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji i realizowanych projektów
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób spoza uczelni)
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy (dla osób spoza uczelni)

Załączniki