Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– znajomość zaawansowanych zagadnień z zakresu mikroekonomii lub makroekonomii, lub rynków finansowych;
– znajomość zagadnień zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki obiegu zamkniętego;
– znajomość metod wnioskowania statystycznego, w tym bootstrap;
– znajomość metod ekonometrycznych w zakresie zaawansowanych modeli szeregów czasowych , modeli panelowych (Panel ARDL, Dynamic Panel) lub alternatywnie modeli logitowych (binarny i uporządkowany) i strukturalnych modeli ekonometrycznych (SEM);
– doświadczenie w pracy z oprogramowaniem R lub Stata lub Eviews lub SPSS ( w tym AMOS), w tym umiejętność pisania kodów (dostosowywania istniejących kodów);
– mile widziane znajomość metod/modeli Machine learning (ML);
– minimum 2 publikacje w uznanych czasopismach z IF.

Nasze wymagania

Mile widziane

Zakres obowiązków

Oferujemy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • życiorys zawodowy
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Załączniki