Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Mechaniczny
Politechnika Białostocka
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

Nasze wymagania

 • uzyskanie stopnia doktora najwyżej 5 lat przed złożeniem podania
 • kompetencje do pracy naukowej w zakresie biomateriałów, cienkich folii polimerowych i nanstruktury

Zakres obowiązków

 • Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej: 1) oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy; 2) zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych; 3) zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny inżynieria mechaniczna.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych;
 • 2) kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 3) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego* oraz doktora (uzyskanego najwyżej 5 lat przed złożeniem podania);
 • 4) autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;
 • 5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 6) dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • 7) list motywacyjny dotyczący gotowości oraz posiadanych kompetencji do pracy naukowej w zakresie biomateriałów, cienkich folii polimerowych i nanstruktury, a także inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Załączniki