Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Nasze wymagania

 • • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, weterynaryjnych lub nauk przyrodniczych
 • • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w aktualnych wykazach MEiN, a jeśli ukazały się przed 2019 r. to ujętych w wykazie MNiSW w części A, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w ww. wykazach
 • • kierowanie lub złożenie projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskanie, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł
 • • udokumentowana co najmniej dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • • predyspozycje do pracy naukowej (przede wszystkim będą brane pod uwagę opublikowane artykuły, złożone projekty badawcze, uczestnictwo w konferencjach naukowych, staże i stypendia zagraniczne, udokumentowana krajowa i międzynarodowa współpraca naukowa)
 • • doświadczenie w badaniach na rybach w zakresie doświadczeń żywieniowych
 • • obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office ,w tym MS Teams
 • • potwierdzony udział w projektach naukowych o charakterze badań podstawowych i/lub aplikacyjnych
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu histologii w języku polskim
 • • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW– uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW
 • • pozytywne cechy osobowości, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność współpracy w zespole

Mile widziane

 • • doświadczenie w zakresie technik histologicznych
 • • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem: Nis-Elements i Statistica

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności dydaktycznej. kształcenie i wychowywanie studentów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Służew​/Ursynów/Stokłosy
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
 • Paczki na święta dla dzieci
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGW w Warszawie
 • • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub inny dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora
 • • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • • cv
 • • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • • oświadczenie kandydata lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy
 • • inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia
 • • kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu
 • Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”