Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk chemicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Chemii. Oczekujemy, że kandydat będzie aktywnie prowadził samodzielnie oryginalne projekty naukowe, także pozyskując na ich finansowanie środki z agencji grantowych.

Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych i badawczych. Istotną składową będzie też ocena złożonych aplikacji o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych. Pozytywna ocena komisji spowoduje przedłużenie zatrudnienia o dalsze dwa lata. Po ponownej ocenie możliwie będzie zatrudnienie na czas nieokreślony.
Bezwzględną przesłanką możliwości przedłużenia zatrudnienia będzie stosowanie się do zaleceń Dziekana w zakresie wykonywanej dydaktyki (pozytywna opinia odpowiedniego kierownika Laboratorium dydaktycznego)

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 tekst jednolity ze zmianami) oraz spełniające następujące wymagania: • stopień doktora nauk chemicznych lub pokrewnych (fizycznych, biologicznych) • znaczący dorobek naukowy w dziedzinie nauki chemiczne • plany naukowe – w szczególności rozwinięcie nowej tematyki badawczej, stworzenie zespołu
 • • język polski – biegła w mowie i piśmie znajomość języka polskiego • język angielski – bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2 (egzamin doktorski uważny jest za równoważny); nie dotyczy kandydatów, dla których angielski jest językiem rodzimym;
 • Dorobek publikacyjny w zakresie nauk chemicznych, w tym zwłaszcza w wysoko punktowanych czasopismach. dodatkowe kryteria (niespełnienie nie wyklucza) - długotrwałe, zakończone publikacjami, staże naukowe, - wystąpienia na konferencjach i sympozjach, - udokumentowane patenty i zgłoszenia patentowe, - uzyskane granty, - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów chemicznych,

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk chemicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Chemii. Oczekujemy, że kandydat będzie aktywnie prowadził samodzielnie oryginalne projekty naukowe, także pozyskując na ich finansowanie środki z agencji grantowych.

Oferujemy

 • atmosfera szacunku i współpracy
 • wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 • elastyczny czas pracy
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • dodatkowe dni wolne na kształcenie
 • ubezpieczenia na życie
 • program emerytalny
 • fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu;
 • 2. Curriculum Vitae;
 • 3. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 tekst jednolity ze zmianami)
 • 4. Wykaz osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych; w tym - wykaz publikacji z określeniem i uzasadnieniem procentowego wkładu kandydata wraz z przypisaniem każdej publikacji 5-letniego IF z roku opublikowania oraz percentyla z bazy Scopus. - wykaz ewentualnych patentów i zgłoszeń patentów (numer, rok, tytuł, autorzy);informacja o odbytych stażach naukowych z podaniem czasu trwania stażu; - informacja (potwierdzona odpowiednim pismem lub wydrukiem z bazy danych) o uzyskanych grantach i złożonych wnioskach o finansowanie badań naukowych z określeniem rodzaju grantu oraz charakteru udziału (kierownik, główny wykonawca)
 • 5. Opis najważniejszego osiągnięcia naukowego (maks. 2 strony znormalizowanego maszynopisu);
 • 6. Opis planów naukowych w perspektywie 4-letniej, w formie przypominającej opis skrócony wniosku grantowego (maks. 5 stron znormalizowanego maszynopisu), ze szczególnym wskazaniem na elementy będące nową tematyką badawczą. Opis musi zawierać analizę możliwości realizacji planów na Wydziale Chemii UAM (istniejące zespoły, zasoby aparaturowe).
 • 7. Opinie o działalności naukowej i dydaktycznej kandydata/ki przesłane bezpośrednio do Biura Dziekana przez dwie osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora (dopuszcza się opinie osób pracujących na równoważnym stanowisku za granicą).
 • 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki