Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wymagania

 • Od kandydata na w/w stanowisko wymaga się spełnienia warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o Kulturze i Religii lub Etnologia i Antropologia Kulturowa lub w dyscyplinach pokrewnych. W szczególności od kandydata oczekiwana jest znajomość zagadnień z zakresu muzykologii i etnomuzykologii.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji, a także aktywnego udziału w konferencjach.
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej.
 • Kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia kursów autorskich w zakresie następującej tematyki: muzyka amerykańska i brytyjska, muzykalność w perspektywie nieantropocentrycznej oraz metodologia badań etnomuzykologicznych.
 • Gotowość uczenia kursów praktycznego języka angielskiego oferowanych w IA (pisanie akademickie, prezentacje i mówienie).
 • Biegła znajomość języka angielskiego (poziom C2 lub znajomość natywna).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych udokumentowanych publikacjami, uczestnictwem w projektach i konferencjach.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych objętych programem kierunku studiów 1-go i 2-go stopnia.
 • Wypełnianie obowiązków organizacyjnych przydzielonych przez kierownika jednostki, związanych z badawczą i dydaktyczną działalnością Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora UW o zatrudnienie na w/w stanowisko;
 • Życiorys naukowy wraz z informacją osiągnięciach naukowych, doświadczeniu dydaktycznym oraz wykazem publikacji;
 • Odpis dyplomu doktora (lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora);
 • Kwestionariusz osobowy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • Oświadczenie, że UW będzie podstawowym miejscem pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034

Załączniki