Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydata na pełnoetatowe stanowisko adiunkta, który będzie zaangażowany w realizację projektu skupiającego się na poznaniu mechanizmów akumulacji glukozynolanów w wakuoli. Glukozynolany to wtórne metabolity, które pełnią kluczową rolę w systemie obrony chemicznej u roślin z rodziny Brassicaceae. Wcześniejsze badania wykazały, że glukozynolany są gromadzone w środkowej i zewnętrznej części liścia. Na poziomie subkomórkowym glukozynolany są magazynowane w wakuolach, ale mechanizm transportu glukozynolanów do wakuoli jest wciąż nieznany. Celem projektu jest zidentyfikowanie nowych transporterów zaangażowanych w gromadzenie glukozynolanów w wakuolach poprzez pomiar aktywności transportów i analizę metabolitów roślinnych. Wybrany kandydat będzie pracował jako członek Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin (kierownik laboratorium: dr Kenji Yamada).

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Doświadczenie w hodowli roślin eksperymentalnych.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii molekularne np. izolacji DNA i RNA i metod klonowania.
 • Doświadczenie w zakresie ekspresji białek heterologicznych, oczyszczania białek i analizy białek, takie jak Western blotting, będą preferowane
 • Umiejętność analizy metabolitów roślinnych za pomocą chromatografii cieczowej będzie dodatkowym atutem
 • Dodatkowymi atutami będą doświadczenie w izolacji błon i frakcjonowaniu organelli komórek roślinnych
 • Silna motywacja do zdobywania nowej wiedzy na temat transporterów roślinnych oraz mechanizmu akumulacji metabolitów roślinnych
 • Samodzielność w planowaniu i wykonywaniu eksperymentów
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione:
 • - osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • - osoba, która uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat przeprowadzi eksperymenty naukowe mające na celu zrozumienie systemu obronnego roślin.
 • Na podstawie wyników eksperymentów kandydat przygotuje projekt pracy do publikacji, które zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.
 • Dodatkowo kandydat weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowej.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron).

Załączniki