Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Optyki i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki, wykazywać aktywność w pozyskiwaniu grantów, a także angażować się w prace organizacyjne Katedry Optyki i Fotoniki i Wydziału. Tematyka naukowa obejmuje zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, zgodnie z profilem naukowym Katedry Optyki i Fotoniki Wydziału Pod-stawowych Problemów Techniki, w szczególności modelowanie dynamiki fizjologicznych procesów mechanicznych zachodzących w obrębie gałki ocznej i narządu wzroku z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEM).

Nasze wymagania

 • ● stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczna lub pokrewnej,
 • ● osiągnięcia naukowe stanowiące istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria biomedyczna, w tym spójny tematycznie cykl publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych,
 • ● udokumentowana mobilność naukowa i doświadczenie naukowe w zagranicznych jednostkach naukowych,
 • ● dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • ● prowadzenie i kierowanie badaniami naukowymi zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,
 • ● współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,
 • ● ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • ● przygotowywanie wniosków o granty badawcze,
 • ● wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i organizacyjną.

Oferujemy

 • ● zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • ● pracę w środowisku naukowym i kompleksie laboratoryjnym na najwyższym światowym poziomie,
 • ● możliwość realizacji planów badawczych, wsparcie w pozyskiwaniu grantów badawczych, ułatwienia w realizacji staży naukowych,
 • ● możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • ● wsparcie dalszego awansu zawodowego, w tym uzyskiwania stopni i tytułów naukowych,
 • ● atrakcyjne programy motywacyjne, w tym premie finansowe za efektywność naukową, znaczące zniżki dydaktyczne dla naukowców realizujących projekty badawcze,
 • ● wsparcie socjalne; dostępność atrakcyjnych pakietów opieki medycznej dedykowanych pracownikom PWr.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zawierające adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 3. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;
 • 4. Autoreferat w formie jednego pliku PDF, zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej: ● wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe, ● zwięzły opis najważniejszych osiągnięć naukowych z uwzględnieniem wymagań konkursu, ● lista publikacji z ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem punktacji MEiN (wg najnowszego wykazu, https://wykazy.net.pl/search.php), z wyszczególnieniem cyklu publikacji wskazanego w wymaganiach konkursowych, ● łączna liczba cytowań z wyłączeniem cytowań własnych oraz wartość indeksu Hirscha (wg Web of Science lub SCOPUS), ● wykaz realizowanych projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata, ● wykaz uzyskanych stypendiów i nagród przyznawanych w drodze konkursu, ● informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 1 miesiąc, ● informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych, ● informacja o dalszych planach naukowych w kontekście działalności Katedry Optyki i Fotoniki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr.
 • 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 7. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy.

Załączniki