Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Nasze wymagania

 • Profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry/Zakładu
 • Chęć rozwoju naukowego powiązana z budowaniem kariery związanej z uzyskiwaniem kolejnych stopni i funkcji akademickich
 • Mobilność w rozumieniu akceptacji czasowych pobytów zagranicznych związanych z wymianą akademicką oraz uczestnictwem w międzynarodowych projektach
 • Umiejętność pracy w zespole oraz chęć i gotowość do poszerzania umiejętności dydaktycznych związanych z zajęciami ze studentami
 • Gotowość do doskonalenia w obszarze umiejętność występowania wobec większej liczby słuchaczy np. na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • Posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego wskaźnikami bibliograficznymi odnoszącymi się do publikacji naukowych w obszarach technologii z uwzględnieniem technologii obróbki plastycznej (wsp. Hirscha wg Web of Science/Scopus min. 7)
 • Udokumentowana współpraca z przemysłem/patenty
 • Znajomość nowoczesnych metod badawczych
 • Dobra znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do prorektora ds. ogólnych
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • Odpis dyplomu doktorskiego
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • Oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy