Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs nr 20.2024.KTFP.WPAE.AW z dnia 08.03.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
– w dyscyplinie: nauki prawne (specjalność: teoria i filozofia prawa)
– w dziedzinie: nauki społeczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 07.04.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 2 lata

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023, poz. 742) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany w oparciu o rozprawę obejmująca zagadnienia z obszaru teorii i filozofii prawa.
 • Udokumentowany dorobek naukowy z teorii i filozofii prawa (publikacje - również w języku obcym – czynny udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych).
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w prowadzeniu kursowych przedmiotów z teorii i filozofii prawa.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego.
 • Doświadczenie w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
 • Preferowane będzie ukończenie studiów I lub II stopnia na innych kierunkach niż prawo lub administracja (np. filozofia, nauki polityczne, historia, socjologia).
 • Uczestniczenie w zespołach badawczych, w szczególności związanych z realizacją krajowych lub zagranicznych grantów badawczych.
 • Dyspozycyjność niezbędną do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w Katedrze.
 • Oświadczenie kandydata, że praca na Uniwersytecie Wrocławski będzie jego podstawowym zatrudnieniem.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki Prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teorii i filozofii prawa.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Przygotowywanie i zgłaszanie wniosków o krajowe i zagraniczne granty badawcze.
 • Aktywny udział, w tym wygłaszanie referatów, w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
 • Udział w przygotowaniach do konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, a także konferencji współorganizowanych z innymi ośrodkami naukowymi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%) (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 • Wykaz publikacji naukowych za okres nie dłuższy niż 10 lat, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego.
 • Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki