Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia
 • Publikacje naukowe z zakresu psychologii
 • Dyspozycyjność (zajęcia dydaktyczne realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

Mile widziane

 • Preferowane zainteresowania naukowe – psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia społeczna i pracy, diagnostyka psychologiczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia mediów społecznościowych
 • Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii

Zakres obowiązków

 • Obowiązki dydaktyczne: a) przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii; b) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się; c) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji efektów uczenia się; d) sprawowanie opieki promotorskiej i recenzyjnej prac dyplomowych; e) przeprowadzanie konsultacji
 • Obowiązki badawcze (tylko dla adiunkta zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym): a) prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie psychologia; a) upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci artykułów naukowych, monografii naukowych i rozdziałów w monografiach; c) pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Obowiązki organizacyjne i inne: a) udział w pracach związanych z efektami uczenia się; b) udział w pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową; c) troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; d) przestrzeganie regulaminu i porządku pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (jeśli takie miało miejsce),
 • Kopia dyplomu magisterskiego i doktorskiego
 • Wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego, jeśli dydaktyczny istnieje
 • Nazwiska i adresy e-mail osoby/osób mogącej ewentualnie udzielić referencji
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki