Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.

Nasze wymagania

 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dziedzinie biologii lub pokrewnej także posiadać doświadczenie w biologii molekularnej komórki i fizjologii roślin oraz odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, w ww. zakresie
 • Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko musza spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie biologii molekularnej, fizjologii, genetyki i badań naukowych (Językiem wykładowym będzie język polski i angielski)
 • Prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych , prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • Kształcenie i wychowywanie studentów, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie innych prac związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym studentów
 • Wykonywanie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w planach dydaktycznych
 • Rozliczanie pensum dydaktycznego
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni
 • Poddawać się okresowej ocenie na zasadach określonych w ustawie
 • Uczestnictwo w Komisjach Nauki, Dydaktycznych, Rekrutujących, Doktorskich wspomagających prace jednostki
 • Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w koferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętnosci nayukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu

Oferujemy

 • pracę w ciekawym zespole
 • możliwości rozwoju
 • sabilne zatrudnienie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
 • Odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu doktora
 • Wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku, wysłanych manuskryptów
 • Ocenę przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego (będzie możliwość zorganizowania wystąpienia referatowego).

Załączniki