Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Adiunkt ze stopniem doktora, zatrudnienie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie geologii.

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego w zakresie geologii
 • posiadanie doświadczenia w dydaktyce na poziomie akademickim
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku geologia
 • prowadzenie badań naukowych udokumentowane publikacjami
 • aktywne uczestniczenie w życiu społeczności akademickiej wydziału
 • staranie się o środki zewnętrzne na prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata / Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.
 • Druki oświadczeń oraz wzór kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Załączniki