Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warsaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Poszukujemy wykwalifikowanego badacza na stanowisko adiunkt postdoc, który dołączy do naszego dynamicznego zespołu badawczego w celu prowadzenia zaawansowanych badań w obszarze poszukiwania i oceny potencjału aplikacyjnego nowych biomateriałów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację projektu badawczego, publikacje naukowe oraz współpracę z innymi członkami zespołu.

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie związanej z ogłoszonym projektem (preferowane dyscypliny to: chemia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa lub biomedyczna)
 • Oczekujemy udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu badań w obszarze syntezy i przetwórstwa polimerów, co może być potwierdzone publikacjami naukowymi lub referencjami
 • Kandydat powinien posiadać doskonałe umiejętności analityczne oraz interpretacyjne, zdolność samodzielnego prowadzenia badań oraz doskonałą znajomość metodologii badawczej (synteza polimerów, analiza widm NMR, analiza termogramów i pomiarów właściwości mechanicznych)
 • Wymagane są doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno w piśmie, jak i w mowie, w języku angielskim
 • Zdolność efektywnej współpracy z innymi członkami zespołu badawczego oraz otwartość na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • Oczekujemy zaangażowania w prowadzenie innowacyjnych badań oraz chęci rozwoju w danej dziedzinie naukowej
 • -Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze
 • umiejętności/ doświadczenie w badaniach w udziałem hodowli komórkowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys/CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy