Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warsaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Zakład Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko postdoc do realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych” (Akronim FoSMoWater) (HYDROSTRA-TEG1/000E/2022).
Zakres obowiązków: opracowywanie metod i układów pomiarowych implementujących metody optyczne (spektroskopię Ramana, SERS, FTIR, ATR, techniki plazmoniczne itp.) w monitoringu zasobów wodnych pod kątem obecności związków fosforanów, azotanów, azotynów oraz mikroplastików; testowanie i walidacja metod, opracowywanie rozwiązań układowych (na bazie komponentów dyskretnych i układów fotoniki scalonej) – modelowanie, projektowanie, konstruowanie, charakteryzacja
i testowanie układów, optymalizacja

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu
 • znajomość zagadnień modelowania i projektowania struktur fotonicznych do zastosowań sensorycznych, w szczególności struktur światłowodowych, układów falowodowych z pokryciami plazmonicznymi i układów fotoniki zintegrowanej
 • znajomość zagadnień związanych z techniką pomiarową struktur i układów światłowodowych, w tym charakteryzacji układów fotoniki zintegrowanej
 • znajomość technik spektroskopii optycznej, w szczególności spektroskopii ramanowskiej (w tym SERS), FTIR, ATR
 • doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu układów pomiarowych do zastosowań w charakteryzacji metodami optycznymi ośrodków gazowych i cieczy będzie dodatkową zaletą kandydata

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy