Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki;
 • publikacje naukowe z zakresu pedagogiki
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe;
 • doświadczenie w zakresie projektów europejskich;
 • znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka obcego;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętności organizacyjne i rzetelność;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par. 17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego lub karą wydalenia z pracy z zakazem wykonywania pracy w uczelniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy;
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oświadczenie zaliczeniu do liczby „N”).

Załączniki