Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

K O N K U R S na stanowisko ADIUNKTA (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w dziedzinie: NAUK SPOŁECZNYCH w dyscyplinie: NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2023 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz Statutu Politechniki Koszalińskiej.

Nasze wymagania

 • 1. Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie
 • 2. Udokumentowany dorobek dydaktyczny i naukowy w wymaganej dyscyplinie
 • 3. Doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej
 • 4. Warunkiem koniecznym jest podjęcie zatrudnienia na pierwszym etacie w PK

Mile widziane

Zakres obowiązków

 • Zadania zgodne z Statutem Politechniki Koszalińskiej - Obwieszczenie Nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
 • Zadania zgodne z Zarządzenia Nr 20/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 marca 2020 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane JMR Politechniki Koszalińskiej
 • 2. Życiorys (wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej)
 • 3. Kserokopie/skany odpowiednich dyplomów i certyfikatów (oryginały do okazania w dziale Kadr przy zatrudnieniu)
 • 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Załączniki