Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: od 6841 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Głównym obszarem badawczo-dydaktycznym kandydata/ki będzie rozwój metodologii badań wypadków i katastrof drogowych oraz bezpieczeństwa transportu ładunków w transporcie drogowym. Zakres badań obejmuje zarówno stosowanie nowych narzędzi do rekonstrukcji wypadków oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również rozwój metod modelowania i symulacji ruchu pojazdów, zarządzania ruchem drogowym oraz rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

Nasze wymagania

 • • stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub dyscyplinie pokrewnej
 • • znajomość problematyki zajęć dydaktycznych w zakresie: budowy i funkcjonowania środków transportu drogowego, systemów transportowych, bezpieczeństwa systemów transportowych, środków transportu, prawa o ruchu drogowym oraz pochodnych związanych z eksploatacją pojazdów drogowych.
 • • znajomość problematyki zagadnień badawczo-naukowych w zakresie: mechaniki i techniczno-użytkowych właściwości pojazdów, mechaniki ruchu pojazdów w warunkach rzeczywistych, infrastruktury drogowej oraz umiejętności posługiwania się środowiskami komputerowymi służącymi symulacji ruchu pojazdów, sterowania ruchem drogowym oraz rekonstrukcji wypadków drogowych
 • • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych i związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
 • Wymagania dodatkowe od kandydata: • doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków projektowych do krajowych instytucji finansujących badania naukowe • doświadczenie w obsłudze oprogramowania takiego jak V-Sim, PC Crash lub podobne.

Zakres obowiązków

 • W zakresie działalności dydaktycznej: a) rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów oraz przekazywanie jej do Biura Obsługi Studentów, c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów, d) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych, e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów, f) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, g) doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich), h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze ustalonym przez bezpośredniego przełożonego, jednak nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne tygodniowo, i) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się
 • W zakresie działalności naukowej: a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach i pracach rozwojowych zgodnie z zasadami etyki pracownika naukowego, b) pozyskiwanie środków na badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności poprzez aplikowanie w konkursach i współpracę z gospodarką, c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników, d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, e) aktywne działania w celu pozyskiwania patentów i innych praw ochronnych oraz w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, f) podejmowanie działań w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • W zakresie działalności organizacyjnej i dotyczącej promocji Uczelni oraz nauki: a) aktywna działalność w organach kolegialnych Uczelni oraz innych gremiach działających w Uczelni, b) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych Uczelni, c) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, d) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji oraz poprawie jakości kształcenia i działalności naukowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (adresowane do J.M. Rektora Politechniki Koszalińskiej),
 • dokument potwierdzający uzyskania stopnia naukowego doktora w wymaganej dyscyplinie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),
 • oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),
 • doświadczenie w opracowywaniu nowych programów studiów lub przygotowywaniu programów zajęć,